fbpx

Photo

Sithambaranathan Bhavatheshvaran makes a ceremonial garland at his garland shop in Jaffna, Sri Lanka.
Vijayatharsiny Thinesh, GPJ Sri Lanka